Navigation
Powered by Squarespace
Sök
« Markföroreningar i Kina | Main | Idag röstar Riksdagen om Kulturarvsproppen »
Thursday
Jun012017

Omröstning genomförd – Riksdagen ger stopptecken mot sammanslagning

Riksdagens röstningsresultat, som väntat gick Museilagen igenom och även förslaget om att värna varje museums särart  Det var lagt fram som ett enskilt särskilt förslag av oppositionen att bevara museernas särart, 169 röstade för, 121 röstade mot, däribland alla MP. Men 2 från S röstade med oppositionens förslag, och 17 från V lade ner rösterna, 1 från V röstade för oppositionens förslag. Det tolkas som att riksdagen röstat mot sammanslagning av Etnografiska, Östasiatiska och Medelhavsmuseets lokaler i Stokcholm.

Ett tillkännagivande som det här är inte lagligt bindande, men det är praxis att regeringen följer dem.

Det vore politiskt mycket dumdristigt att  gå emot en tydlig riksdagsmajoritet i denna fråga. Regeringspartierna står inför så många andra frågor och problem, att då ta en stor politisk strid uttryckligen emot riksdagsmajoritete


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>