Navigation
Powered by Squarespace
Sök
« Medverkar på Kinatimmen i Almedalen på tisdagen | Main | Omröstning genomförd – Riksdagen ger stopptecken mot sammanslagning »
Thursday
Jun222017

Markföroreningar i Kina

The Economist har en väldigt bra genomgång av det tyvärr alarmerande läget för markföroreningar i Kina.

Det väcker också andra frågor eftersom Kina blivit en stor matexportör till Sverige.
 Jag skrev om markföroreningar i min bok Pekingsyndromet, kapitlet Shengfang – staden som blev till skräp, "Marksanering är extremt dyr. Man kan jämföra med den största föroreningsskandalen i Sverige, BT Kemi i Teckomatorp. På 70-talet grävde företaget ner hundratals tunnor med filtermassor som innehöll fenoxisyror och bekämpningsmedlet Dinoseb på fabriksområdet. Folk i området klagade på att de blev sjuka och allergiska och växter dog. Inte förrän 2008 kunde saneringen av BT Kemi inledas. Totalt 77 000 ton jord fick grävas bort och fraktas med båt till Tyskland för att behandlas. När saneringen av södra fabriksområdet är klart har BT Kemi-skandalen kostat bortåt en halv miljard kronor och pågått i mer än 30 år. Trots detta kommer inte området att kunna bli giftfritt. Det anses inte ekonomiskt försvarbart att totalsanera området där BT Kemi låg. Sverige får nöja sig med nivåer som anses uthärdliga. I Kina försöker man istället sopa problemet under nya bostadshus, vilket har ett pris i form av hälsa."
Kommunistpartiets vällovliga kamp mot markföroreningar försvåras av partiet själv. Det pågående nedslaget mot rättighetsadvokater och yttrandefrihet drabbar särskilt miljöförstöring och de som kämpar för renare milö, och därmed kan problemen fortsätta. Mänskliga rättigheter och miljö är tätt sammanlänkade, och Kina kan inte komma förbi det även om de vräker pengar på ny teknik, vilket Economists journalist visar nedan. En annan aspekt är att den som lyckas komma fram med billigare sätt att rena förorenad jord har framtiden för sig, för Kina kommer som sagt att satsa tusentals miljarder på det under överskådlig tid.  
Läs The Economist reportage här: http://www.economist.com/news/briefing/21723128-and-fixing-it-will-be-hard-and-costly-most-neglected-threat-public-health-china
"In 2014 the government published a national soil survey which showed that 16.1% of all soil and 19.4% of farmland was contaminated by organic and inorganic chemical pollutants and by metals such as lead, cadmium and arsenic. That amounts to roughly 250,000 square kilometres of contaminated soil, equivalent to the arable farmland of Mexico. Cadmium and arsenic were found in 40% of the affected land. Officials say that 35,000 square kilometres of farmland is so polluted that no agriculture should be allowed on it at all."

 

Kanal i Shengfang, bild Lou Linwei. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>