Navigation
Powered by Squarespace
Sök
« Medverkar på Debatt om Kulturarvet i Almedalen | Main | Markföroreningar i Kina »
Thursday
Jun222017

Medverkar på Kinatimmen i Almedalen på tisdagen

Kinatimmen i Almedalen – Kinas roll i en ny världsordning

De senaste tjugo åren har inneburit en dramatisk, global maktförskjutning från USA och Europa mot Asien. Kina som tidigare var “världens fabrik” är idag, mätt i köpkraft, också världens största ekonomi och en viktig global aktör med konkurrenskraftiga privata och statliga företag som verkar inom alla branscher och har verksamhet över hela världen. Mellan 2004 och 2014 ökade Kinas utländska investeringar över femton gånger. Kina kommer att spela en avgörande roll i alla globala ödesfrågor framöver - i konfliktförebyggande, fredsbevarande, internets styrning, klimatförändringar och genomförande av 2030-agendan för hållbar utveckling. 

Samtidigt tycks fyra decennier av ekonomisk reform och handel inte ha resulterat i ett mer demokratiskt Kina. Tvärtom hävdar många kinesiska experter att Kina blivit mer repressivt under president Xi Jinping. Denna övergång till ett mer självsäkert och kraftfullt hävdande av partistatens makt märks också i Kinas utrikespolitik. Den tidigare policyn att “hålla en låg profil och bida sin tid” (taoguang yanghui) — har ersatts med en mer offensiv hållning under Xi. Dessa aspekter av Kinas utveckling ger anledning till oro. Vilken roll spelar Kina i den nya framväxande världsordningen och vad betyder landets utveckling för Sverige? 
 
Välkomna till en eftermiddag om Kina i Almedalen! 
 

Var? Six Year Plan i Almedalen, Mellangatan 37, Visby
När? Tisdagen den 4 juli kl 14:00- 16:45
Medverkande: Ola Wong, journalist och författare; Malin Oud, Raoul Wallenberginstitutet/Sweden-China Trade Council; Börje Ljunggren, f.d. ambassadör och författare; Birgitta Ed, Six Year Plan; Lars Fredén, f.d. ambassadör och författare; Björn Jerdén, programchef Asien Utrikespolitiska Institutet; Mattias Bergman, VD NEVS; Marianne Ramel, Partner, DLA Piper/Sweden-China Trade Council; Pär Uhlin, VD Six Year Plan/Sweden-China Trade Council; Peter Ling-Vannerus, Head of SEB Beijing m.fl. 
Arrangör: Sweden-China Trade Council, Six Year Plan & DLA Piper


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>