Navigation
Powered by Squarespace
Sök
« Tennisveckan och Almedalen | Main | Medverkar på Kinatimmen i Almedalen på tisdagen »
Wednesday
Jun282017

Medverkar på Debatt om Kulturarvet i Almedalen 

 

På tisdagen 4 juli klockan 16:30 är jag med  på Forskning & Framstegs och Riksbankens Jubileumsfonds scen i Almedalen och debatterar Kulturarvet. Läs mer här: http://fof.se/tidning/2017/6/artikel/samtal-om-religion-och-kulturarv

"Efter religionen plockar vi upp en av årets hetaste kulturdebatter: kulturarvet och vad har vi museerna till? Det blir en timmes intensiv debatt med:

  • Lena Holmquist, arkeolog, Stockholms universitet
  • Anna Källén, arkeolog, Stockholms universitet
  • Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig regeringskansliet
  • Olof Lavesson, ordförande i kulturutskottet (M)
  • Ola Wong, kulturjournalist och flitig debattör av kulturarvet

Välkomna den 4 juli till Kilgränd 1 i Visby!

Debatten om kulturarvet startar 16:30. Moderator är Patrik Hadenius, chefredaktör på Forskning & Framsteg.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>