Navigation
Powered by Squarespace
Sök
« Arkeologer som slänger fornfynd | Main | Medverkar på Debatt om Kulturarvet i Almedalen »
Wednesday
Jun282017

Tennisveckan och Almedalen

Sommarens talplanering: Båstad, 17 juli. Jag föreläser på fastighetsbolaget Catellas årliga fastighetsseminarium under tennisveckan. Förra året var det presidentval i USA och USA var i fokus. Årets viktigaste politiska händelse är partikongressen i Kina. Jag kommer att prata om detta och kinesiska investeringsflöden, utveckling och vad det betyder för svenska aktörer. 

Almedalen 4 juli kl 14:10 Kinatimmen i Almedalen. Pratar om Kinas roll i den nya världsordningen med Björn Jerdén. I ett arrangemang av  Sweden-China Trade Council. 

 

Almedalen 4 juli kl 16:30: Debatterar Kulturarvet – Museerna, vad ska vi med dem egentligen? frågar Patrik Hadenius på Forskning & Framstegs och Riksbankens Jubileumsfonds scen i Almedalen.

Ekonomklubben, Stockholm 8 juni 2017. Pratar om En kinesisk ekonomisk världsordning

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>