Navigation
Powered by Squarespace
Sök
Thursday
May182017

Riksdagen agerar!

Hurra! Riksdagen sätter ner foten. N får vi hoppas att sammanslagningen stoppas. Efter att i nästan ett år tjatat i över tio artiklar om värdet av museerna och deras samlingar känns det glädjande att få respons på det här sättet. 

 

"Den senaste tiden har debatten handlat om framtiden för Statens museer för världskultur, framför allt med fokus på de tre museerna i Stockholm (Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Etnografiska museet). Regeringens signaler om ökad politisk styrning och tänkbara organisatoriska förändringar har väckt fler frågor än svar. Många har känt berättigad oro kring framtiden. Alliansen har lyssnat och tagit oron på allvar. I vår gemensamma tilläggsmotion till regeringens proposition ”Kulturarv för ett Sverige som håller ihop” konstaterar vi att regeringen förvisso i allmänna ordalag talar om museernas roll i stort men undviker att ge svar på viktiga frågorna kring museernas självständighet. Regeringen ger heller inget entydigt svar på vad begreppet museum innebär. 

För alliansen har det varit viktigt att värna varje världskulturmuseums särart och stolta samlingar. Därför är det mycket glädjande att en tydlig riksdagsmajoritet valt att gå emot regeringen och istället följa alliansens linje vad avser självständighet såväl som särart. När riksdagens kulturutskott idag justerar sitt betänkande avseende regeringens kulturarvsproposition ställer sig en klar majoritet bakom alliansens förslag. Där står att varje museums särart skall bevaras och definitionen av museum utifrån dess samlingar lyftas fram. Utskottet pekar även på de risker en samlokalisering och/eller sammanslagning kan innebära. 

Vi vill att världskulturmuseerna ges långsiktigt goda förutsättningar att leva kvar utifrån sina respektive förutsättningar och att fortsätta sitt arbete med att modernisera och tillgängliggöra denna del av vårt kulturarv. Detta är viktigt för såväl bildning som forskning. Nu är det upp till regeringen att fullfölja det som riksdagen beslutat. De tre svenska världskulturmuseerna i Stockholm behöver en politik som skyddar det unika och inte sviker dessa viktiga institutioner. 

Olof Lavesson 
Ordförande Kulturutskottet
(M)

Per Lodenius 
Ledamot Kulturutskottet 
(C)

Bengt Eliasson
Ledamot Kulturutskottet
(L)

Roland Utbult
Ledamot Kulturutskottet
(KD)"

Thursday
May112017

En förstudie värd att läsa

Bland det mest creepy jag sett: SMVK:s planer för en klimatutställning. Noterar att jag som skriver detta själv skrivit böcker som till stor del handlar om klimathotet och är själv engagerad i frågan.

Thursday
May042017

Därför bör Riksdagen agera i frågan om Statens museer för Världskultur

Den 31 maj ska Riksdagen rösta om Kulturarvspropositionen och beredningen i Kulturutskottet pågår till 18 maj. Jag har varit med och skrivit den här inlagan där vi tar upp problematiska delar i propositionen. 

SAMMANFATTNING: Museer bör sprida kunskap, inte värderingar och åsikter. Regeringens bedömning i kulturarvspropositionen 2016/17 punkt 8.4 att Världskulturbegreppet och den tematik som följer är fortsatt relevant1 strider mot propositionens centrala budskap att museerna ska stå fria från politiken. Uppdraget till Statens Museer för världskulturs (SMVK) att motverka segregation2 och främlingsfientlighet i Sverige har inte med Östasiatiska, Etnografiska och Medelhavsmuseets kärnverksamhet och samlingar att göra.

Propositionen slätar över den spänning som finns mellan museerna kärnuppgifter och det uppdrag som staten lägger på museerna att vara en del i framtidsfostran i en global tid. Muséernas kärnverksamhet är och bör förbli att bevara, utveckla och ge möjlighet till forskning om kulturarvet och därmed bidra till folkbildning

Riksdagen bör stoppa den planerade sammanslagningen av SMVK:s tre museer i Stockholm, Östasiatiska, Medelhavs- och Etnografiska museet. I Kulturarvspropositionen sidan 124 ger regeringen överintendenten för SMVK fria händer att gå vidare med planerna med orden: ”Regeringen tar i sammanhanget inte ställning till i vilka lokaler verksamheten ska bedrivas. Det ligger inom myndighetens ansvar att besluta om.” Regeringen bör inte på detta sätt frånsäga sig ansvaret för Sveriges hantering av det internationella kulturarvet.
Vi vill påtala att flytten i praktiken kommer att stänga tre internationellt erkända museer för överskådlig framtid för forskning och allmänhet och orsaka okontrollerade kostnader, där skattebetalarna slutligen får stå för notan.
Museerna kommer vidare att mista sin identitet och varumärken, vilket riskerar att negativt påverka Sveriges relation och anseende i Kina, Sydkorea, Japan, Cypern och andra länder. Detta stundande haveri är uttryck för new public management, som alltmer kritiseras som ineffektivt och förödande för verksamheten.
De tre museerna i Stockholm behöver istället få genomgå en strukturerad period av arbete med kärnverksamhet utan stora centraliserande omorganisationer, konsulter och toppstyrande chefer som har ringa kunskap om vad de är satta att förvalta.

För att uppnå verklig självständighet gentemot den politiska beslutsnivån kan Sverige med internationella framgångsrika exempel som förebild istället införa beslutande styrelser, där ämneskunskap är representerad, som kan skydda institutionerna från tillfälliga politiska konjunkturer. Läs resten här: inlaga Kulturarvspropositionen För den som vill läsa ytterligare ett hundratal artiklar i ämnet så finns en länk till #Museidebatten här.

Sunday
Mar192017

Talturné

 Nu är det klart att jag ska vara med på Almedalen, i år blir det för ett seminarium i Almedalen om kulturarvet. Det är tidskrifterna Forskning & Framsteg och Populär arkeologi tillsammans med Riksbankens jubileumsfond som står som arrangör. Seminariet kommer att äga rum centralt i Visby tisdag 4 juli kl 15.00–17.30. 

I måndags 20 mars föreläste jag som vanligt på Uppsala universitet på kursen Kina idag för studenterna på masters och avancerad nivå. Min bok Pekingsyndromet är kursbok där. Temat på talet var Kina under Xi Jinping.   

I veckan som gick pratade jag på banken UBS investerarmöte tillsammans med Bin Shi, förvaltare av Kinafonder i Hongkong, kul och lärorikt tyckte jag. Jag talade om hur Kinas historia och politik medan Bin Shi pratade bland annat om it-sektorn och serviceindustrins snabba framväxt från investerarhorisont.  

Den 15 mars talade jag för Museichefskollegiet som hade vänligheten att bjuda in mig till Sjöhistoriska. Det blev någon form av strafftal om museidebatten och hur politisering och postmodernt kunskapsförakt förstör museerna, några i publiken menade däremot att det handlar om "professionalisering". Ann Follin, chef för kritiserade Världskulturmuseerna, satt i publiken.  Höll ett tal på liknande tema för Oriental Ceramics Society den 11 mars i Stockholm,  om Museidebatten och Östasiatiskas framtid.

För den som vill se mer av mig talar jag den 26 april på Högskolan Borås på konferensen "Kulturen, politiken och samhället" vid Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) "en årlig mötesplats som samlar både forskare och praktiker i det kulturpolitiska fältet. Jag föreläser även på Stena Tekniks möte på Hjorthagens konferensanläggning i Göteborg 16 maj. Fler programpunkter är på gång.

Monday
Jan302017

Ja det finns en objektiv sanning, och vårt jobb är att söka den

 "Den stora politiska striden i dag står inte längre mellan höger och vänster utan mellan de som tror på en objektiv sanning och inte. Både identitetspolitikerna och populisterna omfamnar en postmodern sanningsrelativism. I deras värld av magiskt tänkande är växthuseffekten en av flera spännande åsikter och historien var full av starka kvinnliga ledare för vi skriver att det var så på museet. De tror att ord ändrar verkligheten och gillar de inte verkligheten har de ”alternativa fakta."  skrev jag i en krönika om klimatförnekare och post-truth politics i SvD

Den plockades upp av Inger Enkvist