Navigation
Powered by Squarespace
Sök
Thursday
Jun012017

Omröstning genomförd – Riksdagen ger stopptecken mot sammanslagning

Riksdagens röstningsresultat, som väntat gick Museilagen igenom och även förslaget om att värna varje museums särart  Det var lagt fram som ett enskilt särskilt förslag av oppositionen att bevara museernas särart, 169 röstade för, 121 röstade mot, däribland alla MP. Men 2 från S röstade med oppositionens förslag, och 17 från V lade ner rösterna, 1 från V röstade för oppositionens förslag. Det tolkas som att riksdagen röstat mot sammanslagning av Etnografiska, Östasiatiska och Medelhavsmuseets lokaler i Stokcholm.

Ett tillkännagivande som det här är inte lagligt bindande, men det är praxis att regeringen följer dem.

Det vore politiskt mycket dumdristigt att  gå emot en tydlig riksdagsmajoritet i denna fråga. Regeringspartierna står inför så många andra frågor och problem, att då ta en stor politisk strid uttryckligen emot riksdagsmajoritete


Wednesday
May312017

Idag röstar Riksdagen om Kulturarvsproppen

Idag klockan 16 röstar Riksdagen i Kulturarvsproppen. Som framgår i betänkandet från Kulturutskottet väntas en majoritet inklusive alliansen rösta igenom proppen med den nya museilagen: "Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2016/17:116"  

 Jag kritiserar propositionen i den här artikeln. Däremot väntas glädjande nog Riksdagen också rösta igenom en uppmaning till regeringen där de sätter ner foten mot den planerade sammanslagningen av Etnografiska, Östasiatiska och Medelhavsmuseeets lokaler till ett enda världskulturmuseum i Stockholm. De skriver: Uppmaning från Riksdagen: Regeringen bör bejaka varje museums särart utifrån dess samlingar och museernas uppgift att tillgängliggöra samlingarna.

 

Det är ju ett solklart underkännande av överintendeten Ann Follins planer som presenterades till regeringen i september (att lägga samlingarna på lager och minska utställningsyta innebär inte tillgängliggörande).

Men jag tycker det är oroande att Riksdagen samtidigt skriver i betänkandet: 

”Utskottet kan konstatera att det inte är riksdagens uppgift att ta ställning till frågor om en enskild myndighets organisering och lokaler utan att det ligger inom myndighetens ansvar att besluta om vilka lokaler verksamheten ska bedrivas i. ”

Min kommentar: Det stämmer faktiskt inte, en sammanslagning skulle i praktiken innebära nedläggning av verksamheten och Östasiatiska mfl. förlorar sin identitet som egna museer, det är något som Riksdagen visst kan besluta om. Men uppmaningen är hur som helst en tydlig stoppskylt från Riksdagen för överintendenten för Statens museer för världskultur och kulturministern. Kan bara hålla med Birgitta Rubin som skriver i DN:

"Jag hoppas bara att den får en konkret betydelse, för myndigheten är redan i färd med att rekrytera en process- och en projektledare för arbetet med visioner och en möjlig samlokalisering."

Det går också att påminna om att i Sverige utgår makten från folket genom våra folkvalda ledamöter i Riksdagen. 

Bilden visar en tavla där personalen på SMVK:s verksamhetsdagar fick sätta upp post-it lappar på "Vad ser du som största hotet/risken de närmsta 10 åren". Svaren?:  "politisering" "Alice Bah Kuhnke!" "SD" "Miljöpartiets kulturpolitik". Ganska tydligt besked där.

 

Thursday
May252017

Den åttonde juni pratar jag Ekonomklubben i Stockholm:

“En kinesisk ekonomisk världsordning?” – Från Opiumkrig till Supermakt med Ola Wong

Wong

Ola Wong har under mer än tio år rapporterat om Kina för svensk och internationell media, samt skrivit flera böcker om Kina. Hans reportage har  bland annat belönats med Guldspaden.

Den 8:e juni kommer han och reflekterar för Liberala Ekonomklubben om Kinas ambitioner för framtiden, inklusive ”one belt – one road”, vad som formar den kinesiska självbilden och synen på omvärlden samt ett antal supertrender, bl.a. konfucianism och utbildning, som påverkar den ekonomiska utvecklingen.

Vad är de största strukturella utmaningarna för Kina? Hur påverkar landets historia och kultur dagens Kina och världens marknader? Varför presterar kinesiska barn så väl på skoltester? Välkommen att ställa dina frågor till Ola Wong på seminarium i Fores nya lokaler på Kungsbroplan 2.

Thursday
May182017

Riksdagen agerar!

Hurra! Riksdagen sätter ner foten. N får vi hoppas att sammanslagningen stoppas. Efter att i nästan ett år tjatat i över tio artiklar om värdet av museerna och deras samlingar känns det glädjande att få respons på det här sättet. 

 

"Den senaste tiden har debatten handlat om framtiden för Statens museer för världskultur, framför allt med fokus på de tre museerna i Stockholm (Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Etnografiska museet). Regeringens signaler om ökad politisk styrning och tänkbara organisatoriska förändringar har väckt fler frågor än svar. Många har känt berättigad oro kring framtiden. Alliansen har lyssnat och tagit oron på allvar. I vår gemensamma tilläggsmotion till regeringens proposition ”Kulturarv för ett Sverige som håller ihop” konstaterar vi att regeringen förvisso i allmänna ordalag talar om museernas roll i stort men undviker att ge svar på viktiga frågorna kring museernas självständighet. Regeringen ger heller inget entydigt svar på vad begreppet museum innebär. 

För alliansen har det varit viktigt att värna varje världskulturmuseums särart och stolta samlingar. Därför är det mycket glädjande att en tydlig riksdagsmajoritet valt att gå emot regeringen och istället följa alliansens linje vad avser självständighet såväl som särart. När riksdagens kulturutskott idag justerar sitt betänkande avseende regeringens kulturarvsproposition ställer sig en klar majoritet bakom alliansens förslag. Där står att varje museums särart skall bevaras och definitionen av museum utifrån dess samlingar lyftas fram. Utskottet pekar även på de risker en samlokalisering och/eller sammanslagning kan innebära. 

Vi vill att världskulturmuseerna ges långsiktigt goda förutsättningar att leva kvar utifrån sina respektive förutsättningar och att fortsätta sitt arbete med att modernisera och tillgängliggöra denna del av vårt kulturarv. Detta är viktigt för såväl bildning som forskning. Nu är det upp till regeringen att fullfölja det som riksdagen beslutat. De tre svenska världskulturmuseerna i Stockholm behöver en politik som skyddar det unika och inte sviker dessa viktiga institutioner. 

Olof Lavesson 
Ordförande Kulturutskottet
(M)

Per Lodenius 
Ledamot Kulturutskottet 
(C)

Bengt Eliasson
Ledamot Kulturutskottet
(L)

Roland Utbult
Ledamot Kulturutskottet
(KD)"

Thursday
May112017

En förstudie värd att läsa

Bland det mest creepy jag sett: SMVK:s planer för en klimatutställning. Noterar att jag som skriver detta själv skrivit böcker som till stor del handlar om klimathotet och är själv engagerad i frågan.